Ändrad intäktsredovisning för mindre aktiebolag

Bokföringsnämnden har beslutat att ändra i de allmänna råden Årsredovisning i mindre aktiebolag. Med mindre bolag avses s.k. K2-bolag, vilka utgör 97 % av Sveriges aktiebolag.

Ändringen beror på att Sverige har fått klagomål från EU-kommissionen gällande den så kallade alternativregeln för värdering av tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning. Enligt EU-kommissionen är alternativregeln inte förenlig med EU-rätten.

Alternativregeln innebär att inkomsten från uppdraget ska redovisas som intäkt i takt med att företaget fakturerar kunden för utfört arbete och levererat eller förbrukat material, det vill säga att intäkten ska redovisas i takt med faktureringen. Efter kritiken från EU-kommissionen har BFN nu beslutat att ta bort den möjligheten.

Ändringen innebär att på löpande räkning kommer endast huvudregeln att få användas. Enligt huvudregeln ska inkomsten från uppdraget redovisas i takt med att företaget utför arbetet och material förbrukas eller levereras. Det innebär alltså att företaget ska redovisa inkomster från ej fakturerade arbeten som intäkt om arbetet är utfört under räkenskapsåret.

Ändringen kommer att gälla från och med den 1 juli 2016.