Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna.

Enligt Tillväxtverkets rapport 2012 uppgår kostnaden för företagens årsredovisningar till sammanlagt ca 1,7 miljarder kronor per år. Genom en digital lösning för inlämning av årsredovisningar byggd på en gemensam standard kan finansiell information lämnas endast en gång till ett ställe för att därefter återanvändas av myndigheter och andra intressenter.

– Idag saknas möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt till Bolagsverket. En digital inlämningstjänst skapar förutsättningar för färre felaktiga uppgiftsinlämningar och gör det både enklare och billigare för företagen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala tjänster ska, så långt som möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Det kortsiktiga målet med uppdraget till Bolagsverket är att digital hantering av årsredovisningar ska bli förstahandsval för företag, myndigheter och medborgare. Långsiktiga målet är att digital hantering av årsredovisningar ska bli obligatoriskt. (regeringen.se)